بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِباورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌هایاسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌انسان‌‌شناختی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده زبانهای خارجی گروه زبان اسپانیایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقابله‌ایِ نحوه‌ی اصطلاح‌سازی، در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، بر مبنای تأثیرپذیری از باورها و نشانه‌های مذهبی، در چارچوبِرویکردِ بینارشته‌ایِ زبان‌شناسیِ انسان‌شناختی پرداخته است. در این رویکرد، بیش از هر چیز به مباحث فرهنگی و تأثیرپذیری زبان از فرهنگ اهمیت داده می‌شود. از آنجا که «اصطلاح» بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ عامّه است، نگارندگان بر آن شدند تا به روشی تحلیلی-تطبیقی، پنجاه اصطلاح زبان اسپانیایی را که حاوی نشانه‌‌ها و باورهای مذهبی هستند رو‌در‌روی معادل‌ فارسی‌شان قراردهند تا از این طریق، تأثیر مباحث فرهنگی را در نحوه‌ی اصطلاح‌سازیِفارسی‌ و اسپانیایی‌زبان‌ها، از یک مفهوم مشترک، مورد بررسی قراردهند. بر اساس نتایج این پژوهش، در دو زبان اسپانیایی و فارسی، اصطلاح‌سازی از یک مفهوم مشترک بر پایه‌ی باورها و نشانه‌های مذهبی، از یک سو، به سمت تشابه و از سوی دیگر به سمت تفاوت متمایل است. به این مفهوم که از آنجا که هر دو زبان در جامعه‌ای مذهبی نضج گرفته‌اند، برای اصطلاح‌سازی از یک مفهومِ واحد، مشترکاً از حوزه‌ی نشانه‌ها و باورهای مذهبی بهره‌گرفته‌اند، ولی از آنجا که در جامعه‌ی اسپانیایی‌زبان، مذهب کاتولیسیسم و در جامعه‌ی فارسی‌زبان، مذهب تشیّع رواج دارد؛ دو زبان، در انتخاب مصادیقِ این حوزه، متفاوت از یکدیگر عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Anthropolinguistic Approach to the Comparative Analysis of Idioms Containing Religious Believes and Signs in Spanish and Persian languages

نویسندگان [English]

  • Touraj Hesami 1
  • Azita Afrashi 2
  • zahra abolhasani chimeh 3
  • Beatriz Cristina Salas Rafiee 4
1 PhD Student of Linguistics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
4 Assistant Professor of Spanish, Department of Spanish Language, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The present research deals with the comparative analysis of idiomatization, based on the influence of religious beliefs and signs in Spanish and Farsi, in the framework of anthropolinguistic approach. The cultural issues and the impact of culture on language are dominated in this approach.Since idioms are inseparable part of folk knowledge, and the religious beliefs are among the most influential cultural elements, the authors aimed at comparing 5o idioms based on religious beliefs and signs, in Spanish and Farsi in order to analyze the impact of the cultural issues on how native speakers of Spanish and Persian idiomatizea common concept. Research results show both difference and similarity in idiomatization based on religious beliefs and signs in Spanish and Farsi.As these two cultures are both conceived in religious contexts, they make use of religious beliefs and signs for idiomatization. However, since Spanish culture employs concepts of Catholicism and Persian culture employs concepts of Shii, the referents of these concepts are different across the two languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiom
  • Antropolinguistc
  • Culture
  • Religious Beliefs and Signs
  • Comparative Analysis