چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان (550 پ.م.-651 م.)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی تهران، (نویسنده مسئول)،

چکیده

زن به‌عنوان جنسیتی منفرد با شایستگی‌ها و ویژگی‌های مختص خود همواره موضوع پژوهش‌های مختلف بوده و در طول تاریخ، نگاه جوامع به او دستخوش دگرگونی شده است. مسأله‌ اصلی این پژوهش، زنان فرمانروا در ایران باستان (551 پ.م.-651 م.) و روند به قدرت رسیدن آنان بوده است. ضرورت انجام چنین پژوهشی در نگاه تاریخی به زن و بررسی چگونگی جانشینی فرمانروایان باستانی است که پایه‌گذار اندیشه‌های فلسفه‌ سیاسی دوران‌ پس از خود شدند. در این راستا، به این پرسش‌ پاسخ داده شد که چگونه یک زن که هیچ حق قانونی‌ای برای احراز این مقام نداشت، به تخت می‌نشست و نیز زمینه‌هایی که این نوع انتقال قدرت را فراهم می‌ساختند، چه بودند؟ بدین روش، مشخص شد که سه نوع استثنای کلی برای به تخت نشستن یک زن در ایران باستان وجود داشته است: 1- سهیم شدن یک شاه‌بانو در پادشاهی همسر خود که یک شاه بود 2- اعمال نفوذ و دسیسه‌ همسر شاه تا دستیابی وی به تخت شاهی3- عدم وجود هر جانشین یا نایب‌السطنه‌ مذکر که ناچار به انتخاب یک زن به‌عنوان فرمانروا می‌انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Procedures and Structures of Coronation for Ruling women in Ancient Iran (550BC-651C

نویسندگان [English]

  • elham ostadi 1
  • katayoun mazdapour 2
1 PhD student in Ancient Culture and Languages, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

Main problem of this research was female rulers and their process of getting to power. The importance of this study was in historical point of view about women and also in the idea and circumstances of selecting heirs that became the basics of the political philosophy of next generations. In this way, the goal of the paper was to find favorable contexts and prerequisites to enthronement of a female ruler in ancient Iran that is based on this assumption that only a man from the royal dynasty could assume this position. According to this, these questions were answered that how a woman that had no legal right to assume this position, crowns as the queen of Iran and what contexts prepared such power transfer? This research was done by desk research and analyzing historical data. This way, it was specified that there was three sorts of exceptions in enthronement of women in ancient Iran: 1- a male ruler shared his kingdom with his wife 2- King’s wife (the queen) takes leverage and conspirates to assume the throne 3- Lack of any rightful and male regent that unevitably led to selecting a female ruler

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Ruler
  • Ancient Iran
  • Parthian
  • Sasanian