دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397 
3. تبیینی شناختی بر استعاره‌‌های شباهت‌‌بنیاد در یازده جزء‌ پایانی قرآن مجید

صفحه 49-75

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میر دهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی


4. کوتاه‌شدگی واکه‌ای در زبان فارسی

صفحه 77-105

یونس عزیزیان؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا