دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
1. نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان

صفحه 1-17

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ حسن عشایری؛ مریم نوروزیان