نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30465/ls.2019.4984

آزاده احسانی چمبلی