نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیشینۀ نمایش در ایران باستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-77

.

زهره زرشناس؛ فاطمه شمسی