نویسنده = �������������� ������������
محمد طرزی افشار و ویژگی‌های زبانی او

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 125-151

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوائی


ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 119-130

.

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوایی؛ ثانیه مخبر