نویسنده = ������ ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. کوتاه‌شدگی واکه‌ای در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-105

یونس عزیزیان؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


2. بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-70

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ مهدیه سیدزاده اقدم؛ فردوس آقاگل‌زاده