نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. «تفسیر دادیشوع قطری از موعظه پانزدهم پدر اشعیا»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-130

.

نیلوفر شاهرخی؛ زهره زرشناس