نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل گیری اندرزهای دینی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-77

نسرین اصلانی؛ زهره زرشناس