نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-212

.

شهرام همت‌زاده؛ علی مداینی اول