نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ������