نویسنده = �������� ���������������� ����������
بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری