نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. محمد طرزی افشار و ویژگی‌های زبانی او

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-151

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوائی


2. ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-130

.

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوایی؛ ثانیه مخبر