نویسنده = ���������� ����������
ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 119-130

.

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوایی؛ ثانیه مخبر