نویسنده = ������������������������� ������������
توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 147-166

.

مهین‌ناز میردهقان؛ محمد نوری؛ نیلوفر حسینی‌کارگر