نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. قیدجمله در زبان روسی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-19

10.30465/ls.2021.6522

شهرام همت‌زاده


2. بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 197-212

.

شهرام همت‌زاده؛ علی مداینی اول