نویسنده = �������������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. روایت مانویان از خیانت یهودا به مسیح

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-37

محمّدحسن جلالیان چالشتری


2. rēž- و nam- دو فعل غیرشخصی در زبان سغدی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-60

.

محمّدحسن جلالیان چالشتری