نویسنده = �������������� �����������������
تعداد مقالات: 2
1. روایت ایتهوتر دست‌نویس نویافتۀ کتاب‌خانۀ ملی و چاپ ماریو ویتالونه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-101

.

حمید‌رضا دالوند


2. وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-58

کتایون مزداپور؛ حمیدرضا دالوند