نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-48

سیامک صاحبی؛ حمیدرضا شعیری؛ مصطفی عاصی