نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-49

.

شیما جعفری دهقی