نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-116

یدالله منصوری