نویسنده = �������������� ���������� (����������)
تعداد مقالات: 1
1. بوطیقای اثر ادبی در رخداد پیشامتن، متن، و پسامتن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 185-206

.

پوران (صدیقه) علیپور