نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. یک دیو ناشناخته در ادبیات پهلوی، و هماورد اهورایی آن

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-123

محسن نظری فارسانی