نویسنده = ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت‌های بازنمایی گفتمان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


2. استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

مهناز طالبی دستنایی؛ آزیتا افراشی؛ فریده حق‌بین