نویسنده = ������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-134

10.30465/ls.2020.5911

بهمن زندی؛ زهرا حسن زاده راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی