نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای شناختی و نقش آنها در مفهوم سازیِ دعا

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-44

.

شیرین پورابراهیم