نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-46

.

سید محمد حسینی معصوم؛ محمد جواد مهدوی