نویسنده = ���������� ������ ���������� (�������� ��������������)�� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-53

مهدی جعفری مته کلائی (آریا بزرگمهر)؛ فرزانه گشتاسب