نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. دیرش ذاتی واکه‌های گونۀ معیار فارسی معاصر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-122

یحیی مدرسی؛ هنگامه صالحی کوپائی