نویسنده = ���������� �������������� ������������
دیرش ذاتی واکه‌های گونۀ معیار فارسی معاصر

دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 95-122

یحیی مدرسی؛ هنگامه صالحی کوپائی