نویسنده = ����������������������� ����������
بررسی ویژگی‌های خانواده‌های زبانی و تأثیر آن بر روی انواع خطاهای تولیدی در افراد دارای شکاف کام پس از عمل جراحی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 53-70

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ مهدیه سیدزاده اقدم؛ فردوس آقاگل‌زاده