نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-52

زهره زرشناس؛ مهدی مشک‌ریز