نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کتیبه‌ای سُغدی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-36

زهره زرشناس