نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6590

فرزانه گشتاسب؛ مسعود قیومی؛ نادیا حاجی پور ارطرانی