نویسنده = ���������� ���������������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-74

محمد‌مهدی واحدی لنگرودی؛ مهدی قادری