نویسنده = ������������ ��������
ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 57-74

محمد‌مهدی واحدی لنگرودی؛ مهدی قادری