نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-50

.

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ خدیجه واسو جویباری