نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
روش‌شناسی پژوهش در مطالعات گویش‌شناسی

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 117-143

آتوسا رستم بیک تفرشی