نویسنده = ������������ �������������������
تعداد مقالات: 1
1. تحول - hu̯ ایرانی باستان در گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 71-86

اسفند‌یار طاهری