نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 4
2. بررسی معنایی پسوندهای «دارندگی» در فارسی: رویکرد ساختواژة شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-224

10.30465/ls.2020.5444

مصطفی عاصی؛ بیتا قوچانی


3. بعد تعاملی کلام در روایت«جوان مشت زن» سعدی: تحلیل نشانه – معنایی یک گفتمان روایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-48

سیامک صاحبی؛ حمیدرضا شعیری؛ مصطفی عاصی


4. استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-61

آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی؛ کامیار جولایی