نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. امریِ آینده، ساختی نادر در زبان‌های ایرانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-21

10.30465/ls.2020.5912

محمد مهدی اسماعیلی


2. بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-32

محمد‌مهدی اسماعیلی