نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیروبمی ذاتی در واکه‌های خیشومی و دهانی گونه خودبخودی فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-50

10.30465/ls.2020.5445

محمود بی‌جان‌خان؛ هنگامه صالحی کوپائی