نویسنده = ���������������� ����������
نیایشی برای پدر بزرگی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 33-42

رحمان بختیاری؛ مریم جباری