نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرایش سازه‌های متن سغدی داستان دو مار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-91

10.30465/ls.2020.4987

زهره زرشناس؛ علی صابونچی