نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-42

نادیا حاجی پور؛ مهشید میرفخرایی


2. شعر منظوم و نثر شاعرانه در زبان‌های هندواروپایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-165

مهشید میرفخرایی


3. تاریخ دین زردشتی روش‌های بررسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-180

.

مهشید میرفخرایی


4. ضمایر سکایی (ختنی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-111

مهشید میر‌فخرایی؛ محسن میرزایی