نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری قطعۀ ac (M2 II)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-73

محسن میرزایی


2. ضمایر سکایی (ختنی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 99-111

مهشید میر‌فخرایی؛ محسن میرزایی