نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سلسله‌مراتب نشانداری در صرف اسم و ضمیر زبان‌های ایرانی نو شمال غربی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-112

.

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد