نویسنده = �������������� ������������
استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 39-61

آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی؛ کامیار جولایی