نویسنده = ������������������������ ����������
بررسی زیروبمی ذاتی در واکه‌های خیشومی و دهانی گونه خودبخودی فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-50

10.30465/ls.2020.5445

محمود بی‌جان‌خان؛ هنگامه صالحی کوپائی