نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کوتاه‌شدگی واکه‌ای در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-105

یونس عزیزیان؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا